2017. december - 13. évfolyam, 4-6. szám

 • Lentner Csaba

Hiánypótlás

1990 és 2015 között a magyar gazdaság évi fél százalékkal zárkózott fel az európai uniós átlaghoz, annak hetven százalékát alulról közelítve, miközben (örökös viszonyítási alapunk) Ausztria az EU-28-ak átlagos fejlettségének már a százharminc százalékán áll. A fejlettségleszakadási indexünk Ausztriához képest annak tükrében is elgondolkodtató, hogy az 1867-es kiegyezés adta kedvező gazdasági klímában Magyarország fejlődése vetekedett az osztrák, cseh területekével. Azonban e boldog békeidőkbeli állapothoz máig nem sikerült visszatérnünk.

A rendszerváltozást követően Magyarország három válságot szenvedett el. A piaci átmenet időszakának helytelen gazdaságpolitikai intézkedéseit, az 1980-as évek végétől az 1990-es évek elejéig tartó „piaci reformok” sokkhatását. A megszorító intézkedések iskolapéldájának tekinthető, 1995. évi gazdaságpolitikai kiigazító csomag (Bokros Lajos) hatásait, és a 2002–2006-os időszakban túlköltekező kurzusét, az államot, önkormányzatokat, háztartásokat adósságcsapdába taszító ámokfutás következményeit. Ez utóbbira, a 2006 őszén bevezetett konvergenciapályát kiigazító csomagra (értsd újabb megszorításokra) már csak hab volt a tortán az angolszász piacokról Európába, majd hazánkba „begyűrűző” krízis, amely a neoliberális alapokra túlzottan építkező magyar piacgazdaság sorsát megpecsételte.

Bővebben

 • Csaba Lentner

Gap Filling

Between 1990 and 2015, the Hungarian economy closed the gap to the European Union average by improving half a percent per annum, and approached the seventy percent performance of the latter from below, while Austria (permanently seen in Hungary as a benchmark) is already at a hundred and thirty percent of the EU-28 average development. Hungary’s gap to Austria in terms of development is also thought-provoking in light of the fact that back in 1867, in the favourable business climate offered by the Austro-Hungarian Compromise, Hungary’s level of development still rivalled those of the Austrian and Czech territories. However, up to this very day, we have not managed to return to these piping times of peace.

Following the change of regime, Hungary underwent three crises. It was exposed to inappropriate economic policy actions in the period of transition to a market economy, and to the shock caused by “market reforms” between the late 1980s and the early 1990s. Then it had to suffer the effects of the 1995 economic policy adjustment actions (hallmarked by the name of Lajos Bokros), which can be considered as the textbook example of austerity measures, and to the consequences of government overspending between 2002 and 2006, a rampage that plunged the central and local governments as well as households into a debt trap. And finally, on top of the latter, i.e. the adjustment package of the convergence trajectory launched in the autumn of 2006 (which actually meant additional austerity measures), the crisis that “fed through” from the Anglo-Saxon markets first to Western Europe and then to Hungary was only the cherry on the cake, and sealed the fate of the Hungarian economy, excessively relying on Neo-liberal bases.

Bővebben


Ünnepi dolgozat

 • Gróf Bethlen István

A kálvinizmus szerepe a modern gazdaság kialakulásában

A kálvinizmus szerepe a modern gazdaság kialakulásában

A világ 2017-ben ünnepli a reformáció 500. évfordulóját, ez alkalomból számtalan rendezvény és publikáció méltatta e történelmi esemény jelentőségét, így Luther Márton munkásságát, és természetesen Kálvin Jánosét is. De nem hangsúlyozzák eléggé a kálvinizmus gazdasági vonatkozásait, jóllehet ezzel a nemzetgazdasági irodalom, más szempontból pedig a hit-, állam- és történelemtudomány is több mint egy évszázada ellentmondásosan foglalkozik. A tanulmány ennek a hiánynak a pótlására törekszik a jubileumi évben. Teszi ezt a két szélsőséges álláspont ütköztetésével, miszerint Kálvinnak nem volt hatása a gazdaságra, illetve éppen ellenkezőleg, az ö nézeteiben látják a kapitalizmus előfutárát.

Bővebben


Állampénzügyi műhely, nemzetgazdaságtan

 • Kolozsi Pál Péter – Lentner Csaba – Parragh Bianka

Közpénzügyi megújulás és állami modellváltás Magyarországon

Közpénzügyi megújulás és állami modellváltás Magyarországon

A globális pénzügyi válság súlyosan érintette Magyarországot, aminek egyik oka a rossz ösztönzőrendszert kialakító, nem megfelelő minőségű állami működés volt. A magyar gazdaságpolitika a válság előtti években olyan pályára állt, amit nagy államháztartási hiány, növekvő államadósság és a magánszektor eladósodása, magas adók, nagy adóelkerülés, alacsony foglalkoztatási szint, nem fenntartható növekedés és magas infláció, illetve a devizahitelezés miatt kiemelkedő külső sérülékenységi kitettség jellemzett. Ez vezetett oda, hogy 2008-ban a magyar állam nem tudta a működését a piacról finanszírozni, és az Európai Unióban elsőként volt kénytelen nemzetközi hitelcsomagért folyamodni, amit megszorítások és politikai instabilitás kísért.

Bővebben

 • Botos Katalin

Közgazdasági tételek, amelyek áttörésre várnak

Közgazdasági tételek, amelyek áttörésre várnak

A tanulmány néhány olyan közgazdasági gondolatot vet fel, amelyek az alternatív közgazdasági gondolkodókat napjainkban foglalkoztatják, de nem váltak világméretekben a gazdaságpolitikák részévé. Ilyen az adekvát technológia elve, ami azt jelenti, hogy ne alkalmazzunk tőkeigényes technikát olyan gazdaságban, amelyben bőséggel áll rendelkezésre munkaerő. A másik, hogy a jövedelemeloszlás aránytalanságai akadályát jelentik a további gazdasági növekedésnek. A harmadik: megállapítható, hogy a Bretton Woods-i rendszer olyan irányba fejlődött, ami nemzetközi méretekben fokozza a jövedelemaránytalanságokat. A fejlődő országok, sőt egyes OECD-országok is súlyos adósságcsapdába estek.

Bővebben

 • Bethlendi András

Államcsődök – zavaros vizeken?

Államcsődök – zavaros vizeken?

A szuverén adósságválságok rendezésének intézményrendszerét csak a már létező nemzetközi szervezetek erős támogatásával lehet megreformálni. Az igazi előrelépést az jelentené, ha az IMF/EU szakítana a jelenlegi – magánbefektetőket védő – eljárásával, és az eladósodott országok, illetve saját adófizetőik érdekeit védené. Az eurózóna 2010-es szuverénválságát követően, az adósságrendezés valódi intézményi reformja helyett, az adósságválságba került országok rövid távú finanszírozásának intézményi hátterének kialakítására helyezték a hangsúlyt. Az adós országoktól pedig a legnagyobb válság közepette további fiskális megszorításokat és privatizációs programokat kérnek a finanszírozás fenntartásáért cserébe.

Bővebben

 • Járosi Márton – Kovács Pál

Az energiaunió és a tagállami felelősség

Az energiaunió és a tagállami felelősség

Az energiaellátás biztonságáért való felelősség kérdése nem hagyható figyelmen kívül, amikor a központosított, egységes európai villamosenergia-piacról beszélünk. Az európai tagállamok ebben a piacegységesítési folyamatban eltérő induló pozíciókkal rendelkeznek. A kisebb országok, a kisebb méretű villamosenergia-piacok az energiakosaruk fontos elemeit veszíthetik el, éppen azokat, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá az ellátásbiztonságukhoz. Ugyanakkor a folyamatosan növekvő áramimport, a tőlünk távol lévő és megbízhatatlan energiaforrásoktól való függőség eddig teljesen ismeretlen területeire vezeti Európát, mialatt az ellátás biztonságáért való felelősség továbbra is tagállami hatáskör maradt.

Bővebben

 • Árva László – Mádi László

Az élőmunka terheinek csökkentése az egészségbiztosítási rendszer finanszírozásának átalakítása révén

Az élőmunka terheinek csökkentése az egészségbiztosítási rendszer finanszírozásának átalakítása révén

A tanulmány szándékosan nem foglalkozik a nyugdíjrendszerrel, hanem csupán az egészségügyi, illetve a munkaügyi rendszerre koncentrál. Egyrészt azért teszi ezt, mert Nyugat-Európában a társadalombiztosításban elsősorban itt alkalmazzák a fiskalizációt, másrészt pedig a nyugdíjrendszernek megvan a maga sokrétű problémahalmaza, amelyet sokkal nehezebb kezelni. A fiskalizációt az állami egészségügyi rendszer finanszírozására Nyugat-Európában többek közt Nagy-Britanniában, Svédországban és Finnországban használják, míg Franciaországban fiskalizáció alatt minden olyan technikát értenek, amikor valamilyen adóbevételből finanszírozzák a társadalombiztosítási ellátásokat.

Bővebben

 • Fekete Dávid

A nagyvárosi régiók működésének fenntarthatósága az EU-ban

A nagyvárosi régiók működésének fenntarthatósága az EU-ban

Napjaink regionális tudományi kutatásaiban reneszánszukat élik a nagyvárosi régiókkal kapcsolatos vizsgálódások. Jogos ez a fokozott érdeklődés, hiszen Európában a nagyvárosi térségek jelentik a gazdasági növekedés legfontosabb területi egységeit. A tanulmányban ezen nagyvárosi régiók fenntarthatóságát vizsgálom európai dimenzióban. Ma a nagyvárosi régiók működésének legfőbb mozgatórugója a gazdaságfejlesztés, s az Európai Unió területfejlesztési politikája több jelentős dokumentumban definiálta a fenntartható városfejlesztést, melynek megvalósulását pl. az integrált területi beruházással vagy a közösség által irányított helyi fejlesztéssel is segíti.

Bővebben

 • Huszti Ernő1

A magyar modell történeti, jelenkori és nemzetközi dimenzióban

A magyar modell történeti, jelenkori és nemzetközi dimenzióban

A 2007–2008-as válságot követő időszakban a magyarországi térben is felerősödtek azon gyakorlati metódusok és tudományos iskolák, amelyek az aktív, észszerű állami gazdaságbefolyásolás mentén vélik fenntarthatónak a gazdasági növekedést és a pénzügyi stabilitást. Ezen új törekvések egyik meghatározó, iskolateremtő professzora Lentner Csaba, akinek Rendszerváltás és pénzügypolitika című könyvében olvasható gondolatai megismerésre méltóak és szakmai fórumra invitálóak.

Bővebben

 • Sebestyén Géza

Proaktivitás és innováció mint a jegybanki megújulás alapjai

Proaktivitás és innováció mint a jegybanki megújulás alapjai

A 2008–2009-es globális válság egyszerre teremtett komoly kihívásokat a fiskális politika, a monetáris politika és a pénzügyi szabályozó hatóság számára. Ezen kihívások megválaszolására proaktív és innovatív megoldásokra volt szükség. Jelen írás a Magyar Nemzeti Bank könyvsorozatában megjelent, a hazai fiskális és monetáris politikai fordulatot eredményező intézkedéseket ismertető, hiánypótló művet mutatja be.

Bővebben


Társadalompolitika

 • Sárközy Tamás

A sport mint nemzetstratégiai ágazat

A sport mint nemzetstratégiai ágazat

A tanulmány a nemzetstratégiai ágazat kormányzástani fogalmának tisztázásával indul. A sport kormányzati stratégiai kiemelésének indoka alapvetően a sport belső átalakulásából, bel- és külpolitikai jelentőségéből, komplexitásából származik. Ma már tömeges a szabadidősport, az élsport pedig professzionális lett, a sport iparrá, a szórakoztatóipar egyik vezető ágazatává vált. A tanulmány áttekinti a sport állami irányításának és finanszírozásának rendszerét, annak előnyeit, valamint hátrányait, az eddig elért sikereket, illetve negatív tendenciákat.

Bővebben

 • Mihály Nikolett – Komáromi Nándor – Rónai Ramóna – Bruder Emese

Demográfiai és szociálpszichológiai hatások az életszínvonal minimális és ideális szintjének megítélésében

Demográfiai és szociálpszichológiai hatások az életszínvonal minimális és ideális szintjének megítélésében

Egy uniós kutatás 26 tagállamban végzett vizsgálatot, melyben összehasonlító mutatószámokat hoztak létre az életszínvonalra vonatkozóan. Tanulmányunk alapötletét ez a kvalitatív kutatás adta. Felmerült ugyanis, hogy a megkérdezettek szociális és gazdasági helyzete erősen moderálta, hogy egy adott nemzetben mit tekintenek „minimálisan elfogadhatónak” és „megengedhetőnek” bizonyos jószágok és szolgáltatások esetében. Ennek megfelelően az így kialakított fogyasztói kosarak nem feltétlenül tükrözik azt, hogy mi az adott társadalomban a méltányos részvételhez szükséges és elengedhetetlen minimum-életszínvonal.

Bővebben

 • Kollár Csaba

Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága

Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága

A digitális kort megelőző korokban emlékeink lenyomatai viszonylag biztonságban voltak. A tárgyakra vigyáztak, megvédték azokat a természeti károktól, mentették a háborúk és a vándorlások során, s így a képek, fényképek, írások, használati és egyéb tárgyak számos generáció számára jelentették a családi, a közösségi, de akár a nemzeti emlékezés biztos tárgyi bizonyítékait. A digitális korban ugyan a klasszikus emlékek megmaradtak, de arányait tekintve a digitális eszközökkel előállított és/vagy rögzített lenyomatok kerültek túlsúlyba. A lenyomatok egyfelől sokkal könnyebben készíthetőek el, másfelől sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve.

Bővebben


Gazdaság- és jogtudomány

 • Prugberger Tamás – Rácz Zoltán

A munka- és a közszolgálati jogi érdekérvényesítés alakulása 2010 után

A munka- és a közszolgálati jogi érdekérvényesítés alakulása 2010 után

A tanulmány a témakört érintő jogelméleti kérdések tisztázását követően bemutatja, hogy a munkaügyi kapcsolatok egyes intézményeinél miként rendezi az új Munka törvénykönyve, a módosított közalkalmazotti törvény, valamint a szintén új köztisztviselői törvény a szakszervezeti érdekvédelmet, az érdekegyeztetést, a kollektív szerződést, a kollektív érdekvitákat és a sztrájkot. A vizsgálat nemcsak a gazdasági kollektív munkajogra, hanem a közalkalmazotti és a közszolgálati jog munkaügyi kapcsolataira is kiterjed.

Bővebben

 • Kecskés András – Ferencz Barnabás

A francia és a német társaságirányítás történeti és jogi tényezői

A francia és a német társaságirányítás történeti és jogi tényezői

A tanulmány célja a német és a francia társaságirányítási gyakorlat mögött meghúzódó történeti és jogi tényezők áttekintése. A tanulmány első része ismerteti azokat az eseményeket, amelyek nagymértékben formálták a két ország társaságirányítását. A német és a francia társaságirányítás karakterének ugyanis erős történeti meghatározottsága van, annak ellenére, hogy a globalizáció, valamint az európai integráció hatására az angolszász megoldások is megjelentek a két ország társasági jogában. Ennek alátámasztására a tanulmány második része a jogszabályi környezet változását veszi sorra, legfőképp az elmúlt 27 évben történt jogalkotási programokat.

Bővebben

 • Tóth Zoltán József

Az Egyesült Államok alkotmányának kartális és történeti jellege

Az Egyesült Államok alkotmányának kartális és történeti jellege

Az alkotmányok között a legkonzervatívabbnak az Egyesült Államok alkotmánya tekinthető, amely több mint két évszázada tartja fenn a rendet, az igazságot és szabadságot, miközben az egymást követő írott alkotmányok Európában, Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában a 19. és 20. században egymás után válnak használhatatlanná, illetve az eredetihez képest felismerhetetlen módosításokon esnek keresztül. A korai amerikai alkotmányjogban Edmund Burke nézetei domináltak.

Bővebben

 • Iván Dániel – Koi Gyula

Állam és jog az ellentétek földjén I.

Állam és jog az ellentétek földjén I.

Jelen tanulmány célja Jany János Jogi kultúrák Ázsiában című magnum opusának ismertetése és elemzése. Írásunk terjedelmes voltát azon tény indokolja, hogy egy hétszáz oldalas kézikönyv recenziószerű bemutatása még a kötet legjelentősebb erényeit sem lenne képes kidomborítani. Ugyanakkor szintén értelmetlen volna a mű egy rövidebb kivonatát parafrázisszerűen közreadni, mintegy megcsonkítva azt. Éppen ezért készült terjedelmes végjegyzet a tanulmányhoz, mely kiváltképp példázza saját észrevételeinket. Az első rész a Közel-Kelet és az iszlám jogát mutatja be.

Bővebben

 • Cservák Csaba

Az alapvető jogok biztosa nemzetközi összevetésben

Az alapvető jogok biztosa nemzetközi összevetésben

Az önkénytől mentes állam, a „jó kormányzás” alapvető jogállami követelmény, amelynek sine qua nonja az alapvető jogok érvényesülése. Azonban látható, hogy még hatékony – alkotmánybíráskodással megtámogatott – igazságszolgáltatási rendszer mellett is könnyen belefuthatnak a polgárok olyan visszásságokba, amelyek az alapvető jog(ok) sérelmét okozhatják. Különösen igaz ez a helyzetükből fakadóan veszélyeztetettebb helyzetűek, így például gyermekek, vagy éppen fogyatékkal élők esetén. Az ombudsman e visszásságok orvoslását segíti elő, valamint hozzájárul a jogállam fejlesztéséhez.

Bővebben

 • Bencsik András

A fogyasztóvédelem gazdaságelméleti alapjairól

A fogyasztóvédelem gazdaságelméleti alapjairól

A fogyasztóvédelmi jog tudományos igényű folytonos vizsgálatát különösen három körülmény teszi aktuálissá: a jogállamiság elve, a piacgazdaság (ki)alakulása és az általános értelemben felfogott biztonság fontossága. A tanulmány megalkotását ebből kiindulva az alábbi célkitűzések határozták meg: a fogyasztói jogok feltárása, a fogyasztóvédelem szervezetének és működési alakzatainak áttekintése, valamint a fogyasztóvédelem jogérvényesítési rendszerének elemzése és értékelése. Jelen cikk a fogyasztóvédelem gazdasági alapjait tárgyalja, a gazdaság és a közigazgatás összefüggéseit követően az egyes közgazdaság(elmélet)i irányzatok alapján helyezi el az állam fogyasztóvédelmi szerepvállalását a gazdaságpolitika tevékenységfajtái között, ennek alapján kirajzolódik az állam fogyasztókat védő szerepkörének szükségszerűsége.

Bővebben

 • Halász Vendel

A stakeholder elmélet és megjelenése az európai államok társasági jogában

A stakeholder elmélet és megjelenése az európai államok társasági jogában

Az ezredforduló táján uralkodónak tűnt azon megközelítés, mely szerint a tőzsdén jegyzett részvénytársaságok működésének célját a részvényesi érdekeknek való megfelelés, a profit növelése jelenti. Azonban újra megjelent, és az elmúlt évtizedben némiképp megerősödött azon álláspont is, mely összetettebb célt tulajdonít a társaságok működésének, és az érdekeltek szélesebb körének érdekeit javasolja figyelembe venni. Jelen tanulmány erre a társasági jogi megközelítésre törekszik példát szolgáltatni az Európai Unió egyes tagállamainak társasági jogi berendezkedéséből. Ezzel párhuzamosan ígéretesnek látja, hogy ezen államok gazdasága és társadalmi jóléte is kedvező képet mutat.

Bővebben

 • István Bukovics

The “Good State”: Outline of the Last Three Years of Research

The “Good State”: Outline of the Last Three Years of Research

The vision behind the research aimed at the paradigmatic approach of a “Good State” can be summed up in a single sentence as follows: on the basis of the “Good State” concept, defined by the Magyary Programme, a theoretical state model can be elaborated using IT tools. The model determines certain generic concepts of the state, with mathematical and logical accuracy. Then they can be implemented in silico (i.e. with direct IT tools exceeding traditional mathematical concepts) and related fundamental statements can be proven. During our multi-year research we sought, and (partly) found, constructive answers to such (political and philosophical) questions as how it is possible to optimally satisfy the moral and teleological needs of a self-regulating, self-driven, self-organizing society by rational means (in a clearly defined sense). This programme cannot be realized merely on a judicial – jurisprudential, political and scientific – basis, a more exact scientific establishment is needed. The approach of political science is shaped by law, although there is an antagonistic contradiction between the approach of jurisprudence and that of exact sciences. We are looking for the answer to this question using a computer program. In contrast to the ambitions of the “Good State” Research Shop (GSR), we focus on a better understanding of the concept of a “Good State”, while its measurement is beyond the scope of our research. We hope to improve understanding the concept of a “Good State” with the help of computer modelling and logical explication. Accordingly, this paper is an alternative to the GSR approach and the two methods can profit from each other and the “Good State” from both. Thus, we share the goal but have different methods.

Bővebben

 • Pataki János István

A bírósági végrehajtás és a sérelemdíj

A bírósági végrehajtás és a sérelemdíj

A sérelemdíj bevezetése a magyar jogrendszerbe bizonyos tekintetben új alapot jelent a személyiségi jogok tekintetében. A bírósági végrehajtás jogintézménye az állami, elsősorban vagyoni kényszer alkalmazása okán ütközőpontot képezhet a sérelemdíjjal mint polgári jogi szankcióval. Mivel az egységes és következetes bírói gyakorlat még nem alakult ki, ezért jelen írás a sérelemdíj és a bírósági végrehajtás összefüggéseit vizsgálja.

Bővebben


Nemzetközi gazdaság és társadalom

 • Kecskés András – Bujtár Zsolt

A kínai pénzügyi rendszer árnyéka

A kínai pénzügyi rendszer árnyéka

A kínai jegybank kormányzója 2017 novemberében szokatlan figyelmeztetést adott a kínai árnyékbankrendszerre vonatkozóan. Zhou Xiaochuan jegybanki kormányzó szerint a magas tőkeáttétel, a nehezen átlátható, fertőző pénzügyi eszközök struktúrái növelik a kínai pénzügyi rendszer sérülékenységét. A cikk erre a szabályozói kihívásra vonatkozóan keres válaszokat. Vajon a világ második legnagyobb nemzetgazdasága – ahogy eddig számos alkalommal – erre a kihívásra is adekvát választ ad, és egy új fejlődési irányt mutat a hagyományos és az árnyékbankrendszer összetett viszonyában? Az árnyékbankrendszer növekedését 2017-re sikerült megfékezni Kínában.

Bővebben

 • Pintér Tibor

Az európai integráció – gazdasági és politikai alapú elméleti megközelítések

Az európai integráció – gazdasági és politikai alapú elméleti megközelítések

Az európai integráció fejlődésének alapjaival a közgazdaságtan és a politológia is foglalkozik. Napjainkban mélyreható változások tapasztalhatóak az Európai Unió életében, a közös értékalapokra építő szervezet belső és külső válságjelenségekkel szembesül. Jelen tanulmány az integrációval foglalkozó elméleti megközelítéseket két nagyobb csoportba sorolva mutatja be, azzal a céllal, hogy rámutasson az integrációs folyamat összetettségére.

Bővebben

 • Odorige Catherine Enoredia

Historical Perspectives of African Nationalism: with Focus on Nigeria

Historical Perspectives of African Nationalism: with Focus on Nigeria

Political discourse on the concept of nationalism has been widely based on theoretical perspectives from Western European and American societies. Regardless of developments concerning timing and stability, every nation state has some form of nationalism and nationalistic movements. Nationalism in the wider western societies was born out of the exigencies of industrialization and modernization, while in most parts in Africa, it arose from the struggle against the forces of imperialism and colonialism and from the need of determination for self-rule. Theoretical discussions on the subject of nationalism have been divided along the lines of primordalists, perennialists, ethno-symbolists, modernists and constructivists.

Bővebben

 • Inna Strelchenko

The Use of Non-Parametric Criteria for the Evaluation of Similar Patterns in the Behaviour of the Economic System

The Use of Non-Parametric Criteria for the Evaluation of Similar Patterns in the Behaviour of the Economic System

The statistics made by the International Monetary Fund of a sample of 30 countries analysed to assess the degree of synchronicity of changes under the impact of the crisis on macroeconomic indicators such as increase in: GDP, the exchange rate of the national currency; a country’s international investment position (which characterizes the external liabilities of residents to non-residents); foreign exchange reserves; the value of government bonds. In order to quantify the changes observed, the values of the Kendall concordance coefficient were calculated for equal periods of time – in the crisis and post-crisis periods.

Bővebben


Tudományos műhely

 • Sipos Zoltán

Recenzió a Vezetés a közjó szolgálatában című könyvről

Recenzió a Vezetés a közjó szolgálatában című könyvről

A recenzió a Vezetés a közjó szolgálatában. Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment című, közelmúltban megjelent szakkönyvet ismerteti. A kötetnek számos ismert közgazdász szerzője van. A recenzió kiemeli, hogy nemcsak hézagpótló, innovatív szakkönyvről van szó, hanem célját tekintve kiváló tankönyv is a közszolgálatban dolgozó szakemberek és az ilyen feladatokra készülő pályakezdők számára. A könyvismertetés hangsúlyozza a magyarországi gazdaságpolitikai fordulat jelentőségét, valamint az új közszolgálati vezető szakembertípus iránti igényeket. Rámutat arra, hogy más szakmai ismeretek és tudás szükségesek a közszférában, mint a versenyszférában. Sorra veszi a könyv fő részeit, és mindegyikből kiemel néhány előremutató tanulmányt és megállapítást.

Bővebben

 • Kopátsy Sándor

Az Európai Unió jövője

Az Európai Unió jövője

Magyarország egyik legismertebb közgazdásza, aki 1953 óta minden gazdasági reformprogramban részt vett, az Európai Unió jövőjéről és az emberiség történetéről, nagy kihívásairól értekezik.

Bővebben

 • Szmodis Jenő

A globális integráció eszméjének gyökerei

A globális integráció eszméjének gyökerei

Az írás röviden áttekinti a globális integráció néhány fontos, második világháború utáni állomását. Bemutatja a globalizációt támogató ideológiák egyes sajátosságait, majd feltárja hasonlóságukat a sztoikus filozófiával és az ősi ezoterikus, hermetikus tanításokkal. Végül az írás közvetlen kapcsolatba hozza a globalizáció egyik fontos intézményének szellemi hátterét a nagy egység archaikus eszméivel.

Bővebben

 • Bertalan Péter

Nyitás Kelet felé

Nyitás Kelet felé

Az iszlám és a nyugati világ kapcsolata a 21. század gazdasági és politikai alapkérdése. A vallások közötti tolerancia, a kölcsönös elfogadás politikája lehet az egyetlen út, amely a békét a jövőben biztosítani tudja. A vallási szeparatizmus, intolerancia köntö sében jelentkező hatalmi gőg minden formája megnehezítheti és megakadályozhatja a következő évszázadokban jelentkező globális problémák komplex megoldását.

Bővebben

 • Cziczka Katalin

Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai filozófiai nézetei

Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai filozófiai nézetei

Luther és Kálvin munkásságának hatása a modern kor embere számára megkerülhetetlen. Ez a megállapítás azonban nem csupán a vallást, illetve a teológiát illetően igaz, de a politika, az állam és a jog területét illetően is. Az itt ismertetett kötet a két nagy reformátor utóbbiak kapcsán képviselt gondolatait mutatja be.

Bővebben

 • Szűts Zoltán

Recenzió a Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején című könyvsorozatról

Recenzió a Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején című könyvsorozatról

A Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején könyvsorozat négy kötete Koltay András és Török Bernát szerkesztésében jelent meg a Wolters Kluwer Kiadó gondozásában. A tematikus fejezetbe rendezett tanulmányok nem csupán elméleti alapot adnak a sajtó- és médiaszabadság vagy éppen a médiajog kérdéseiben, de megszívlelendő példaként a jó gyakorlatok bemutatására is törekednek. A hiánypótló sorozat az általa bemutatott témák szempontjából tág horizontú, így a kötetek széles körű szakmai érdeklődésre tarthatnak számot.

Bővebben