2016. december - 12. évfolyam, 4-6. szám

 • Vízkelety Mariann – Lentner Csaba

Ötéves az Alaptörvény, hetvenéves a forint – Gondolatok az Alaptörvény Közpénzek fejezetéről és a nemzeti valuta hét évtizedes jubileumáról

2016. szeptember 13-án az Igazságügyi Minisztérium kezdeményezésére a Magyar Nemzeti Bank konferenciát szervezett 5 éves az Alaptörvény: Közpénzügyek és a forint címmel. A jegybank teátrumában megtartott tudományos rendezvényen, szakterületükhöz igazodóan, a költségvetési stabilitás elérését szolgáló intézményi működésről tartott előadást Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Vízkelety Mariann államtitkár. Az IM igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára A közpénzügyek alaptörvényi szabályai címmel tartotta meg expozéját. Előadása szerkesztett változatát szerkesztői beköszöntőként közöljük, tekintettel Vízkelety Mariann Polgári Szemlében betöltött több mint egy évtizedes szerkesztőbizottsági tagságára, a téma kiemelésével pedig tisztelegve az elmúlt években a nemzetgazdaságnak stabilitást és növekedési potenciált adó alaptörvényi keretek fontossága, múlhatatlan jelentősége előtt. (Lentner Csaba főszerkesztő)

Bővebben

 • Mariann Vízkelety

Five Years of the Fundamental Law, Seventy Years of the Forint – Thoughts on the Public Finances Chapter in the Fundamental Law and the Seventy Year Jubilee of the National Currency

On the initiative of the Ministry of Justice, the Central Bank of Hungary (Magyar Nemzeti Bank) put on a conference on 13 September 2016 with the title 5 Years of the Fundamental Law: Public Finances and the Hungarian Forint. At this scientific event held in the central bank auditorium, László Domokos, President of the State Audit Office, Árpád Kovács, President of the Budgetary Council, György Matolcsy, Governor of the Central Bank and Mariann Vízkelety, State Secretary in the Ministry of Justice, gave presentations on the operation of institutions working towards budgetary stability, each covering their own specialist field. The State Secretary Responsible for Judicial Relations in the Ministry of Justice gave an exposé entitled Regulations on Public Finances in the Fundamental Law. An edited version of her presentation is published below as the editorial address, as Mariann Vízkelety has been a member of the editorial board of Polgári Szemle for more than ten years. Highlighting this topic recognises and respects the importance and undying significance of the confines of the Fundamental Law that has given the national economy stability and a potential for growth over the last few years. (Csaba Lentner, Editor-in-Chief)

Bővebben


Közpénzügyek, gazdaságpolitika, fenntartható fejlődés

 • Kovács Árpád

Szabályalapú költségvetés: út a költségvetési stabilitáshoz

Szabályalapú költségvetés: út a költségvetési stabilitáshoz

A magyar megoldás

A cikk a nemzetgazdaság és az államháztartás makrofolyamataiból kiindulva vizsgálja a pénzügyi stabilitás és a fenntartható gazdasági növekedés elérésének útját. Felvázolja ebben a szabályalapú költségvetés szerepét, bemutatja annak szabályozási és intézményi megoldásait, azt, hogy e szolgálat egy keretrendszer logikus következményeként, annak szabályait érvényesítve válhat hasznos részévé a pénzügypolitikának és – annak éves megvalósulásaként – a költségvetési gyakorlatnak. Eljut arra a következtetésre, hogy elengedhetetlen volt 2011-ben Magyarországon, a költségvetési felelősség erősítése érdekében, a szabályalapú költségvetési keretrendszer főbb előírásainak s az ezek megvalósításán őrködő intézmény működési szabályainak „felemelése” az Alaptörvénybe. Foglalkozik a stabilitási törvény kapcsolódásaival, a Költségvetési Tanács munkájának főbb jellemzőivel, az elmúlt években tett ajánlásaival. Végül néhány adattal illusztrálja a költségvetési (államháztartási) stabilitásnak a szabályalapú költségvetésre támaszkodó javulását.

Bővebben

 • Parragh Bianka

Versenyképességi kihívások és lehetséges gazdaságpolitikai válaszok a sharing economy világában

Versenyképességi kihívások és lehetséges gazdaságpolitikai válaszok a sharing economy világában

A piacgazdasági átmenet évtizedei, az internet térhódítása, az Európai Unióhoz való csatlakozás, a globalizáció, majd a pénzügyi-gazdasági válság mind megváltoztatták a fogyasztói szokásokat és elvárásokat, felülírtak korábbi kereskedelmi mechanizmusokat és technikákat, üzleti modelleket, melyeket a felfokozott élettempó, az erőforrásokkal való racionális gazdálkodásra, a fenntarthatóságra való törekvés, a digitális innováció és technológia, s nem utolsósorban a gazdasági egyenlőtlenségek mind felerősítenek. A piaci szereplők motivációi és magatartása átalakulóban van. Új üzleti modellek jönnek létre, és bizonyítják életképességüket. Új fogalom jelent meg: a megosztáson alapuló gazdaság, a sharing economy fogalma, melyben a piaci szereplők szükségszerűen újradefiniálják szerepüket. A sharing economy globális térhódítása lokális alkalmazkodást kíván, és egységes nemzetgazdasági, európai szintű válaszreakciót igényel.

Bővebben

 • Giday András – Szegő Szilvia

A társadalombiztosítás megújításának keretei Magyarországon

A társadalombiztosítás megújításának keretei Magyarországon

A magyar társadalombiztosítás a következő két évtizedben kettős nyomás alá kerül. Az elöregedés miatt nő az ellátottak száma, a másik oldalon csökken a befizetők száma. A tb működőképességének fenntartása érdekében a klasszikus európai társadalombiztosítási modellt ki kell egészíteni. Ösztönözni kell a szakmunkások bérének az emelését, és csökkenteni kell a kisgyerekes anyák foglalkoztatását sújtó elvonásokat. Javítani kell a lakásgazdálkodáshoz rendelkezésre álló forrásokat, ebben elsősorban a fiatalok otthonteremtésének feltételeit. A generációk közötti munkakapcsolatokat ismerné el az általunk javasolt gyermekfedezetű nyugdíjpénz, mely hozzáadódna a rendes nyugdíjhoz.

Bővebben

 • Csiszárik-Kocsir Ágnes

Etikus pénzügyek, avagy a pénzügyek etikája

Etikus pénzügyek, avagy a pénzügyek etikájaEtikus pénzügyek, avagy a pénzügyek etikája

Vélemények egy kutatás eredményei alapján

A 2008-as gazdasági-pénzügyi válság új korszakot jelentett a pénzügyekben. A válság számos folyamatot megszakított, átírta az addig uralkodó gazdasági teóriákat, és bebizonyosodott, hogy a piacok nem mindenhatóak. De hogyan is jutott ide a világ? Ki tehet az eseményekről? Rengeteg vélemény, kutatás, szakcikk keresi és kereste a választ erre a kérdésre, de ezekben alig esik szó az erkölcsről és az etikáról. A tanulmányban ismertetett kutatás célja, hogy bemutassa az átlagemberek véleményét a pénzügyi rendszerről, annak etikus működéséről és a rendszerhibák okairól.

Bővebben

 • Darvay Sarolta – Nemcsók János – Ferenczy Áron

Fenntartható fejlődés

Fenntartható fejlődés

A fenntartható fejlődés fogalma az elmúlt 1-2 évtizedben terjedt el a mindennapi életben (tudomány, gazdaság, társadalom). Az elmúlt évtizedekben az ipari és mezőgazdasági termelések drámai felgyorsulása rendkívüli módon megterhelte Földünk ökológiai állapotát. A legújabb adatok szerint Földünk 1,6-szorosára lenne szükségünk ahhoz, hogy a környezetszennyeződések (talaj, víz, levegő) öngyógyulással eltűnjenek, és helyreálljon Földünk természetes ökológiai állapota. Jelen tanulmányban áttekintést adunk Földünk ökológiai problémáiról, a természetes egyensúly helyreállításának céljából létrejött intézményekről, azok tevékenységéről. A fenntartható fejlődés szempontjából külön foglalkozunk korunk fontos környezeti, társadalmi, gazdasági problémáival (vízkészlet, hulladékgazdálkodás, klímaváltozás). Bemutatjuk az elmúlt időszakban önálló tudományággá váló nanotechnológia jelentőségét.

Bővebben

 • Járosi Márton – Kovács Pál

Ellátásbiztonság a villanyszolgáltatásban

Ellátásbiztonság a villanyszolgáltatásban

A cikk az ellátásbiztonság koncepcióját tárgyalja a magyar parlament által elfogadott Nemzeti Energiastratégia 2030 c. dokumentumban foglaltak szerint. Ismerteti a nemzetközi környezetet, az EU célkitűzéseit, a villamosenergia-piacot és szabályozását, ezek következményeit és a magyar villamosenergia-rendszer és -piac előtt álló kihívásokat. A rendíthetetlen népességnövekedés és globális GDP-növekmény garantálja az energiafogyasztás növekedését a következő évtizedekben, amely egyben komoly kihívást jelent a fenntarthatóság és a környezetmegőrzési célok elérésében. A központosított és decentralizált energetikai infrastruktúrák közötti egyensúly, az ellátás biztonságáért való felelősség és az atomenergia európai fogyasztók szénmentes áramellátásában betöltendő szerepe az a problémakör, amely nap mint nap a politikusok és szakértők vitáinak kereszttüzében áll. Az írás ismerteti azokat a fő okokat, amelyek alapján a magyar döntéshozók a paksi atomerőmű bővítéséről meghozták politikai döntésüket, és tárgyalja a magyar energiakosár jellemzőit, ahogyan azt a nemzeti energiastratégia irányadó dokumentuma értékelte.

Bővebben

 • Csermák Károly

Lakóépületek korszerűsítő felújításának költségelemzési és finanszírozási kérdései

Lakóépületek korszerűsítő felújításának költségelemzési és finanszírozási kérdései

A cikk a szövetkezeti és társasházak közül egy olyan, több mint 50 éves, hagyományos technológiával épített lakásszövetkezeti, magas tetős épület felújítási kérdéseit veszi górcső alá, melynek élettartama – az épület főszerkezeti elemeinek állaga alapján – még legalább 40-50 év. A vizsgálat az energiafelhasználás csökkentésére, másrészt a „hagyományos”, nem megújuló energiaforrások legalább részbeni jelentékeny csökkentésére irányul, amely a környezettudatosságot is figyelembe veszi az életciklus-költségelemzés és a finanszírozhatóság vizsgálata során. A következtetések a helyi sajátosságok és adottságok alapján általánosíthatók.

Bővebben

 • Girst Noémi

Privatizációs trendek Lengyelországban

Privatizációs trendek Lengyelországban

A 2008 és 2011 közötti privatizációs program céljainak áttekintése

Az írás célja, hogy betekintést engedjen a lengyel privatizációs trendek alakulásába, végigkövetve a folyamatokat egészen a rendszerváltástól napjainkig, különös hangsúlyt helyezve a 2008 és 2011 között lefolytatott privatizációs programra. A lengyel folyamatok megértéséhez az írás tágabb kontextusban vizsgálva, először a világ-, majd az európai trendeket tekinti át. Lengyelország a válság ellenére ambiciózus privatizációs programba kezdett, melynek legfőbb céljaként az állami tulajdon csökkentését tűzte ki, nem kis szerepet szánva a befolyó bevételek gazdaságélénkítő hatásának és a válság okozta károk enyhítésének.

Bővebben

 • Szablics Bálint

Quo vadis, avagy a nemzetgazdaság és társadalom fejlődésének stratégiai kérdései

Quo vadis, avagy a nemzetgazdaság és társadalom fejlődésének stratégiai kérdései

A kutatói beszámoló kísérletet tesz arra, hogy áttekintse a világban zajló főbb gazdasági-társadalmi folyamatokat, a megoldást is keresve, amelyek valóban gyógyírt jelenthetnek ezekre az aggasztó trendekre. De ehhez mindenekelőtt arra a kérdésre kell választ keresni, hogy hová is tartunk (= Quo vadis). A tanulmány makrogazdasági megközelítést alkalmazva mutatja be a struktúrák jelenkori alakulását, illetve a társadalmi berendezkedés kihívásait és a technikai innováció veszélyeit.

Bővebben

 • Szalai Ákos – Kolozsi Pál Péter

Mit kell tennünk egy versenyképesebb magyar gazdaságért?

Mit kell tennünk egy versenyképesebb magyar gazdaságért?

Gondolatok a Magyar Nemzeti Bank Versenyképesség és növekedés című monográfiájával kapcsolatban

Magyarország 2010-et követően fiskális, majd 2013-tól kezdődően monetáris politikai és növekedési fordulatot hajtott végre. Ezek a fordulatok megalapozták az egyensúllyal párosuló gazdasági növekedést. A nemzetgazdaság főleg mennyiségi versenyképességi feltételeit tekintve, Magyarország helyzete sokat javult az elmúlt hat évben, amelynek eredményeit a pénz- és tőkepiac mellett már a nemzetközi szervezetek és a nagy hitelminősítők is elismerik. A gyorsabb és tartós felzárkózáshoz azonban az erőforrások minőségi jellemzőin is javítani kell. A közepesen fejlett gazdasági státuszból való kitöréshez nélkülözhetetlen a felzárkózás felgyorsítása, amihez további versenyképességi reformintézkedések szükségesek. A releváns nemzetközi gyakorlat és a kapcsolódó elméleti háttér mellett a versenyképességi fordulathoz szükséges konkrét intézkedéseket is bemutatja az MNB könyvsorozatának legújabb darabja, a Versenyképesség és növekedés című monográfia.

Bővebben


Vállalkozás, munkaerőpiac, felsőoktatás

 • Kopátsy Sándor

Állítsuk talpára az oktatást!

Állítsuk talpára az oktatást!

A szerzőnek eddig közel 30 könyve jelent meg, melyekben meggyőző és modern érvekkel támasztja alá Széchenyi István 170 évvel ezelőtt kimondott igazságát: „…a gazdaság legfontosabb értéke a kiművelt emberfő.” Hitvallása szerint, napjaink fejlett társadalmában már nem a befektetett tőkén vagy az infrastruktúrán áll vagy bukik egy gazdaság sikere, hanem a képzett, tehetséges munkaerő mennyiségén. Az új szemléletű társadalom pedig olyan új közgazdaságtant igényel, amely a fizikai mellett a szellemi tőkével is számol – sőt egyre inkább előtérbe helyezi a tehetséget, a minőségi képzést és a szakértelmet. Jelen írása és most készülő könyve e témakört exponálja.

Bővebben

 • Zoltán Zéman

Valuation of Authentic or “Misleading” Accounting Information in Preparation of Economic Decisions

Valuation of Authentic or “Misleading” Accounting Information in Preparation of Economic Decisions

In summary, regarding the valuation of authentic or misleading” accounting information in preparation of economic decisions, we can say that management accounting provides financial and non-financial information to management to have an effective decision making system. However, accounting indicators were developed for monitoring and reporting purposes, and even today these are the main area of use. The standards applied by international systems increasingly try to follow and help to improve the content of information of investors and management therefore; they do not have a primary role in this, so this kind of functionality of management accounting will not be reached.

Bővebben

 • Vehrer Adél – Belényesi Izabella

Erdélyi magyarok a romániai munkaerőpiacon

Erdélyi magyarok a romániai munkaerőpiacon

Tanulmányunkban a romániai magyarok munkaerőpiaci esélyeit és helyzetét vizsgáljuk, és rávilágítunk a negatív és pozitív tendenciákra is. Kérdőíves kutatásunkban arra keressük a választ, hogy az erdélyi magyar munkaerő előnyben részesíti-e a magyar dominanciájú munkahelyeket, milyen mértékben diszkriminálják őket a nemzetiségük miatt, és a munkahelyi konfliktusok forrása a román nyelvismeret hiányosságaiban vagy az eltérő kultúrában keresendő, végül a román–magyar konfliktusok valóban jelen vannak-e a mindennapokban, vagy mindez csupán a média által gerjesztett tévhiten alapul.

Bővebben

 • Fülöp Gábor – Csáfor Hajnalka – Nagy Levente – Papanek Gábor

Munkaerőhiány alacsony foglalkoztatás mellett

Munkaerőhiány alacsony foglalkoztatás mellett

Versenyképességi kihívások a hevesi munkaerőpiacon és az oktatásban

Északkelet-Magyarország – ezen belül Heves megye – egyes iparosodottabb térségeiben mind erőteljesebb a munkaadói igényeknek megfelelő munkaerő hiánya. A munkaerőhelyzet sajátos ellentmondása, hogy a munkaerő-kínálat gyarapítását szorgalmazó településektől nem is távoli kis falvakban az alacsony foglalkoztatás, a munkahiány és a lakosság ennek következtében folyamatos elvándorlása szabja meg a területfejlesztés fő feladatait. Jelen cikkünkben e paradoxon okait, sajátosságait és feloldási lehetőségeit vizsgáljuk. Ennek során nemcsak a szakképzéssel kapcsolatos tennivalókkal, hanem a képzetlen inaktívak nagy számával, valamint egyes cégek humánerőforrás-gazdálkodási, illetve versenyképességi gondjaival is szembenézünk.

Bővebben

 • Nagy László

Munkanélküliség versus foglalkoztatottság

Munkanélküliség versus foglalkoztatottság

Munkaerőpiaci folyamatok a rendszerváltozástól napjainkig Szlovákiában

A munkanélküliség mindig is Szlovákia legégetőbb társadalmi problémája volt. Az ország munkanélküliségi rátája nemcsak az európai uniós átlagot haladja meg, hanem a térségünkben is a legmagasabb értékeket éri el. A 2008-as válság kiváltképpen a munkaerőpiacot sújtotta. A kedvezőtlen állapotot kiváltó okok között a magas járulékterheken kívül társadalmi tényezők is szerepet játszanak.

Bővebben

 • Bertalan Péter

Kutatási hálózatok

Kutatási hálózatok

Az Európai Unió egyik legfontosabb törekvése napjainkban és a jövőben is, hogy a világ egyik legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú térségévé váljon, amelyben az innováció és a kutatás mellett alapvető szerepet játszik az általános és a szakképzés is. A foglalkoztatási arány, illetve az élethosszig tartó tanulásban részt vevők számának növeléséhez az oktatási rendszerek permanens reformjára van szükség. Ehhez elengedhetetlen egy újfajta szemlélet kialakítása, melyben a minőségi képzésre kerül a hangsúly. A növekvő munkaerőpiaci verseny és nem utolsósorban a képzést „megvásároló” hallgatók megkövetelik, hogy az egyetemek padjaiból piacképes szakmai tudással rendelkező emberek kerüljenek ki, akik számára a megszerzett tudás garantált elhelyezkedést biztosít. A felsőoktatási intézmények számára elengedhetetlen a rugalmasság, a munkaerőpiaci változásokhoz való folyamatos alkalmazkodás. Napjainkban egy egyetem akkor lehet sikeres, ha az igényeknek megfelelő és magas szintű tudást közvetít. Emiatt hangsúlyeltolódásra lenne szükség az elitképzés irányába.

Bővebben

 • Hajós László – Czeglédi Csilla – Marosné Kuna Zsuzsanna – Szira Zoltán – Varga Erika

Felsőoktatásban végzettek vállalkozói szellemének és releváns munkaerőpiaci kompetenciáiknak megítélése

Felsőoktatásban végzettek vállalkozói szellemének és releváns munkaerőpiaci kompetenciáiknak megítélése

Napjainkban a tudást, a kompetenciát, az innovációt és a vállalkozói hajlandóságot a gazdasági-társadalmi fejlődés mozgatórugóiként tartják számon. A tudásalapú társadalomban a vállalkozói szellem megléte kulcsfontosságú, és a munkaerőpiaci kompetenciák részét képezi. Jelen tanulmány a vállalkozók, szakértők és munkáltatók oldaláról mutatja be a jelenleg releváns kompetenciákat a munkaerőpiacon. Elemzésünket a kérdőívezés és a mélyinterjúk módszerével készítettük. Kutatásunk rávilágított a kulcsfontosságú üzleti kompetenciákra, melyeken a munkavállalás sikere is múlhat. Ugyanakkor vizsgálatunkkal a személyes kompetenciák átértékelődésére és aktualizálásának szükségességére is fel kívántuk hívni a figyelmet. Eredményeink alapján javasoljuk a szakmai és általános készségek, képességek fejlesztését az oktatás részéről, illetve a gyakorlati órák számának további növelését.

Bővebben

 • Varga Erika – Marosné Kuna Zsuzsanna – Miskolciné Mikáczó Andrea – Kollár Péter – Czeglédi Csilla

A hazai felsőfokú képzésben oktatott vállalkozói ismeretek hallgatói megítélése

A hazai felsőfokú képzésben oktatott vállalkozói ismeretek hallgatói megítélése

Jelen tanulmány célja, hogy összefoglalót nyújtson az olvasók számára egy kétéves stratégiai kutatás főbb eredményeiről, megállapításairól és javaslatairól. A kutatás témáját a vállalkozói ismeretek oktatása, annak a felsőoktatásban meglévő lehetőségei és kihívásai jelentették, és abban a visegrádi országok egyetemei képviseltették magukat. A projekt a gazdasági és társadalmi fejlődést célozta meg az innovatív vállalkozói ismeretek segítségével, valamint további céljai között szerepelt az oktatás és az üzleti szféra kapcsolatainak szorosabbra fűzése is. Nemcsak egyetemi oktatókat, kutatókat és tanárokat szólított meg, hanem szakértőket, munkáltatókat és munkavállalókat is. Az eredmények a hallgatók részéről megmutatkozó kevés vállalkozói hajlandóságra mutattak rá, melynek okául a kockázatkerülést, önbizalomhiányt és kellő szaktudás, szakismeret hiányát jelölték meg. Megfontolandó lenne olyan pedagógiai módszerek alkalmazása az oktatásban, amelyek elősegítik a diákok önmegvalósítását. Ezzel párhuzamosan mielőbb gyakorlatorientált képzésre is szükség lenne.

Bővebben

 • Németh Szilárd – Németh Krisztina – Bugovics Zoltán

A fogyasztói etnocentrikus tendenciákra reagáló marketing-(rész)stratégiák

A fogyasztói etnocentrikus tendenciákra reagáló marketing-(rész)stratégiák

A tanulmányban a fogyasztói etnocentrizmusnak és az országeredet-hatásnak a vállalatok marketing-(rész)stratégiáival való kapcsolatát vizsgáljuk. A fogyasztói etnocentrizmus általános koncepcióját Shimp és Sharma művén keresztül mutatjuk be, míg az országeredet-hatást a legtöbb szerző úgy definiálja, mint a fogyasztói etnocentrizmus gyakorlati manifesztációját. Az országeredet-hatás különböző szintjeinek rendszerbe foglalása mellett a vállalati szintet sem hagyjuk figyelmen kívül. A fogyasztói etnocentrikus tendenciák, az országeredet-hatás ugyanis befolyásolják a vállalati marketing-(rész)stratégiákat. A primer vizsgálat legfontosabb következtetése, hogy a hazai vállalatok reagálnak a magyar társadalomban jelen lévő etnocentrikus tendenciákra a magyar/hazai eredetjelölő és tanúsító védjegyek tudatos használatával.

Bővebben

 • Kapa Mátyás

Aukciók a magyarországi felszámolási eljárásokban

Aukciók a magyarországi felszámolási eljárásokban

Az alábbi tanulmány a magyarországi felszámolási eljárásokban alkalmazott nyilvános értékesítési metódusokat vizsgálja, az utóbbi tíz esztendő helyzetértékelésére és tendenciáinak bemutatására koncentrálva. A szerző ismerteti az árverések és a nyilvános pályázatok jogi szabályozását, valamint az irányárakat és a ténylegesen elért vételárakat összehasonlító empirikus kutatását. Ezt követően összeveti a magyarországi felszámolási eljárásokban alkalmazott nyilvános értékesítési eljárásokat az aukciók nemzetközileg ismert főbb típusaival, megvizsgálva a kényszerértékesítés során alkalmazott aukciók továbbfejlesztésének lehetőségeit.

Bővebben

 • Gondos Borbála

A Balaton északi partján lévő turisztikai szolgáltatók helyzete az elmúlt években

A Balaton északi partján lévő turisztikai szolgáltatók helyzete az elmúlt években

Az elmúlt időszakban a turizmus és életminőség kapcsolatának kutatásával foglalkoztam. Balatoni szolgáltatókat kérdeztem több témakört is érintve, úgymint aktuális gazdasági helyzet, versenyképesség, humán erőforrás, fenntarthatóság, pályázatokon való részvétel, továbbá igyekeztem néhány olyan kérdést is feltenni, amelyek kapcsolatban állnak az életminőséggel. A kérdőíves megkérdezések és mélyinterjúk során számos szolgáltatóval is beszéltem aktuális kérdésekről. A kérdőívek és mélyinterjúk elemzéseiből egyértelműen kiderült, a kis- és középvállalkozások fejlődéséhez bizalomra, együttműködésre, hálózatosodásra van szükség, ami az életminőség növekedését is elősegítheti.

Bővebben

 • Peres Anna

A többnyelvűség didaktikájának lehetőségei a nyelvoktatásban

A többnyelvűség didaktikájának lehetőségei a nyelvoktatásban

A többnyelvűség didaktikája autonóm, holisztikus módon közelít a nyelvek oktatásához, az ismeretek, kompetenciák átfogó összekapcsolását célozza meg. Szemléletének középpontjában az áll, hogy az egyes nyelvek összevetésével, a reflexív tanulás támogatásával komplex nyelvtanulási stratégiát adjon. Az európai tapasztalatok és empirikus tanulmányok kétséget kizáróan bizonyítják, hogy általa a nyelvtanulók nyelvi rendszerektől függetlenül képessé válnak arra, hogy az egyes idegen nyelvekre ne különálló nyelvekként és bonyolult kódrendszerként tekintsenek, hanem a nyelvtanulást eszközként értelmezzék, hogy sokszínűen, biztosan és magától értetődően kommunikálhassanak párhuzamosan több idegen nyelven is.

Bővebben

 • Tóthné Kardos Krisztina

A győri turizmus elemzése a lakosság véleményének figyelembevételével

A győri turizmus elemzése a lakosság véleményének figyelembevételével

Az elmúlt évtizedekben a turizmus egyre inkább a várospolitika részévé válik. A városok rehabilitációja, a célirányos városmarketing-tevékenység, a turisztikai infrastruktúra- és attrakciófejlesztés, a kultúra előtérbe helyezése növeli a városra büszke lakosok és a város iránt érdeklődő turisták számát. Jelen tanulmány célja a győri lakosság turizmusról alkotott véleményének, értékítéletének bemutatása, és olyan információk szerzése, amelyek hozzájárulhatnak a győri turizmus fejlesztéséhez. A dolgozat alapja egy 2016. januári lakossági, internetes kérdőíves kutatás, melyben a kérdésekre kapott válaszok segítenek megérteni a turizmus megítélését a győri lakosság körében.

Bővebben


Történelem, hagyományok

 • Hamza Gábor

Antonio Salieri, Liszt Ferenc tanára

Antonio Salieri, Liszt Ferenc tanára

A magyar zenei élet és Antonio Salieri kapcsolata vonatkozásában kiemelést érdemel, hogy tanítványa volt Liszt Ferenc, olyan kimagasló, világhírű zeneszerzők mellett, mint Ludwig van Beethoven és Franz Schubert. A tanulmány szerzője szerint Salieri és Liszt kapcsolatának feltárása a Liszt Ferenc zenei életművéről alkotott képet tehetné árnyaltabbá.

Bővebben

 • N. Szabó József

A gazdaságtudományi elit a „népi demokratikus” forradalomban (1946 ősze – 1948)

A gazdaságtudományi elit a „népi demokratikus” forradalomban (1946 ősze – 1948)

A tanulmány feltárja, hogy a demokrácia felszámolása és a diktatúra kiépítése időszakában miként alakult a pártoknak, elsősorban a Magyar Kommunista Pártnak a „régi” gazdaságtudományi elittel kapcsolatos véleménye. A kutatás igazolta, hogy 1946 őszén, az MKP III. kongresszusán ki nem mondottan, de jelezték: a jövőben nem lesz szükség a piacgazdaság kereteiben gondolkodó közgazdászokra. A hároméves terv kidolgozásába is csak néhány polgári gazdaságtudományi szakembert vontak be. 1947-től a régi elit már egyértelműen úgy látta, hogy nem lesz jövője a formálódó népi demokratikus tudományos rendszerben. Az MKP 1948-ra elkészült felsőoktatási reformtervében a legradikálisabb változtatásokat a párt a közgazdászképzés terén kívánta végrehajtani.

Bővebben

 • Vehrer Adél

A farsangi rönkhúzás mint interetnikus hagyomány

A farsangi rönkhúzás mint interetnikus hagyomány

A magyarországi szlovén nemzetiség látványos népszokása a rönkhúzás (borovo gostüvanje), melyet farsang idején tartanak meg. A szokás él néhány magyar és német nyelvű településen is. A hagyományos társadalomban a farsang volt a házasságkötés ideje. A rönkhúzás vagy fenyőlakodalom az igazi esküvők paródiája, mely felhívja a figyelmet a házasságkötés fontosságára, figyelmezteti azokat a fiatalokat, akiknek életkorukból következően párt kell választaniuk. A népszokás szellemi kulturális örökségünk körébe tartozik.

Bővebben

 • Bruckner Éva

Egy elfelejtett magyar elit iskola: a késmárki líceum

Egy elfelejtett magyar elit iskola: a késmárki líceum

A trianoni békediktátum következtében elcsatolt Szepesség jelentősége a magyar kultúra alakítása szempontjából történelmünk kitépett lapja. Még napjainkban is előfordul, hogy kiváló protestáns elit iskolaként, a „géniusszá válás műhelyeként” a történészek, de a genetikusok is szinte csak a fővárosi evangélikus gimnáziumot említik. Kevesünknek jut eszébe, hogy a Szepesség iskolái – köztük a késmárki líceum – már a reformáció terjedésétől kezdve kivették részüket a magyar talentumok képzésében, nevelésében. Külföldi egyetemeken tanult rektorok, tanárok oktatták, nevelték évszázadokon keresztül a diákokat, munkájuk eredményeként számos neves tudós, politikus, művész, orvos került ki a líceumból. A tanulmány egyes részei a szerzőnek a Késmárkhoz is fűződő, evangélikus Bruckner családról szóló, készülő könyvéből valók.

Bővebben

 • Nagy Szebasztian

Páger Antal, a festőművész

Páger Antal, a festőművész

2015–2016-ban alkalmam volt meglátogatni Latin-Amerika legnagyobb magyar közösségeit (Argentínában, Uruguayban, Brazíliában és Venezuelában) a Miniszterelnökség által szervezett Mikes Kelemen Program kiküldöttjeként. Nyertes pályázóként lehetőséget kaptam, hogy öt hónap alatt feldolgozzam a Latin-Amerikában található magyar könyvtári-levéltári örökséget. Ez idő alatt találkoztam a Magyarországon csak színészként ismert Páger Antal festményeivel.

Bővebben


Nemzetközi kitekintés

 • Lévai Imre – Szatmári Péter

Világrendszer-elemzés és dinamikus geopolitikai szemléletmód

Világrendszer-elemzés és dinamikus geopolitikai szemléletmód

Az alábbiakban a dinamikus geopolitikai szemléletmód néhány újszerű aspektusának bemutatására teszünk kísérletet a világrendszer-elemzés kontextusában. Az adott terjedelmi keretek között nem törekszünk átfogó képet adni az új „geopolitikai” iskolák (geoökonómiai, geokulturális stb.) nézetrendszeréről, még kevésbé törekszünk a hagyományos, ám jelentősen eltérő (angolszász, francia, német) gondolkodásmódok áttekintésére. Nem térhetünk ki a geopolitika számos korabeli és kortárs magyar művelője – sajnálatos módon elhanyagolt – munkásságának méltatására vagy bírálatára sem, bármennyire is helyénvaló és régóta időszerű lenne.

Bővebben

 • Egedy Gergely

Brexit: szuverenitás versus szupranacionalitás

Brexit: szuverenitás versus szupranacionalitás

Ismeretes tény, hogy 2016. június 23-án Nagy-Britannia egy történelmi jelentőségűnek mondható népszavazáson úgy döntött, kilép az Európai Unióból. A döntés az euroszkeptikus körökben nagy örömöt, az Európa-pártiak körében viszont nagy felzúdulást váltott ki, riadalmat keltett a globális gazdaságban, és a mainstream sajtóban olyan jóslatokhoz vezetett, melyek szerint a brit gazdaság össze fog omlani. Eddig e fenyegetések nem igazolódtak be. E tanulmány abból a hipotézisből indul ki, hogy a kilépés megszavazása elsősorban nem gazdasági okokkal magyarázható, hanem a nemzeti szuverenitás megtartásának a szándékával, a nemzetállamokat felszámoló szupranacionális integráció elutasításával.

Bővebben

 • Tózsa István

Afrika-prognózis

Afrika-prognózis

Az afrikai országok földrajzi kohéziója

Az USA Központi Hírszerző Ügynökségének (CIA) egyik felmérése szerint a világ tíz legveszélyesebb országából hat afrikai ország. Felmerül a kérdés, hogy ennek mi az oka; alá lehet-e ezt támasztani valamely gazdaságföldrajzi vizsgálattal, és mi a helyzet a többi afrikai országban? A tanulmány, az elérhető adatok függvényében, az afrikai országokban potenciálisan jelen lévő belső, társadalmi szétfeszítő erőt próbálja lokalizálni a földrajzi térinformációs rendszer eszközeivel. Az áttekintés hasznos lehet a külgazdasági kapcsolatok tervezésénél, a külpolitikai és egyéb kormányközi, nemzetközi kapcsolatok, sőt a turizmus és az utazás, utasbiztosítás területén is, a biztonsági kockázatok felmérésében.

Bővebben

 • Bacsó Róbert

A kárpátaljai hitelszövetkezetek helyzete az ukrajnai állami szabályozás tükrében

A kárpátaljai hitelszövetkezetek helyzete az ukrajnai állami szabályozás tükrében

A cikk az általános és különleges jogszabály összevetésével elemzi az ukrajnai hitelszövetkezetek meghatározásával kapcsolatos jogszabályi ellentéteket. Megállapítható, hogy területi működésüket tekintve a hitelszövetkezet két fajtája létezik: regionális, illetve nemzeti státusszal rendelkezők, melyek minőségileg különböző megközelítést igényelnek az állami szabályozás részéről. A kárpátaljai és ukrajnai hitelszövetkezetek működésének összehasonlítása alapján kimutatható, hogy a kárpátaljai hitelszövetkezetek minőségileg magasabb mutatókkal rendelkeznek.

Bővebben

 • Szemjon Viktória

Az ukrán adórendszer múltja és jelene

Az ukrán adórendszer múltja és jelene

A modern társadalmi és gazdasági folyamatok szabályozásának fontos eszköze az adórendszer. Ukrajna adórendszere 25 év függetlenséget követően sem felel meg a nemzetközi és a piacgazdaság elvárásainak. Ezért elkerülhetetlenné vált az adópolitika reformja, mely az európai integráció útját követi. A tanulmány bemutatja az ukrán adórendszer történelmi alakulását és működésének sajátosságait. Külön kitér az utóbbi évek számos módosítására és azok hatásaira Ukrajna gazdasági helyzetére.

Bővebben

 • Tatyana Kuznetsova

Impact of the Cost of Compliance on Business Performance

Impact of the Cost of Compliance on Business Performance

The article focuses on the theoretical basis of transaction costs, the main component in the cost of compliance with the law. It delivers two models: the analysis of the components of the cost of compliance and the influence of the compliance cost on a business’s earning power of the enterprise.

Bővebben

 • Tetyana Slyozko – Nataliya Zahorodnya

The Fourth Industrial Revolution: The Present and Future of Accounting and the Accounting Profession

The Fourth Industrial Revolution: The Present and Future of Accounting and the Accounting Profession

It has been proven that in the future accounting will not only survive in the economy as the base of information and a regulatory institution, but with the help of information technologies, it will even improve and help eliminate shadow economy. The accounting profession will certainly undergo changes, and will increasingly make use of software in practice.

Bővebben


Tudományos műhely, recenziók

 • Pinnyei Szabolcs

Milyen a gazdaság harmadik dimenziója?

Milyen a gazdaság harmadik dimenziója?

Recenzió Baritz Sarolta Laura OP könyvéről

A Háromdimenziós gazdaság új, értékalapú szemléletbe helyezi a tradicionális gazdaság elemeit, paradigmaváltást sugall a gazdasági gondolkodásban. A gazdasági rend alapjának és céljának az embert jelöli meg; a rendszer az erkölcs dimenziójába beágyazott. A harmadik dimenzió az erkölcsre visszavezethető értékek halmaza, így lesz a gazdaság integrált, egész rendszer

Bővebben

 • Nagy Zoltán

Recenzió az új típusú állampénzügyek tudományosrendszertani könyveiről

Recenzió az új típusú állampénzügyek tudományosrendszertani könyveiről

2010-től a fiskális politikában, majd 2013-tól a monetáris térben is a nem konvencionális eszközök kerültek előtérbe Magyarországon, mint a világ számos pontján. A megváltozó közpénzügyek elemi erővel hozták felszínre a gyakorlati mechanizmusok mögé helyezhető tudományos rendszertan megírását, egyetemi tananyagba történő elhelyezését. A magyar közpénzügyek tudományos rendszertanának főbb vázát, hazai történeti és nemzetközi kontextusba helyezett rendszertanát a Közpénzügyek és államháztartástan I. című könyvben olvashatjuk, míg az államháztartás bővebb, gazdálkodási, adózási, ellenőrzési és állammenedzsment-irányítási elemeit az Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás címűben. A recenzió e kiemelt jelentőségű könyveket és a bennük feltárt tudományos rendszertant ismerteti.

Bővebben

 • Molnár Tamás

Egy „keserédes” történet – A magyarországi cukoripar privatizációja

Egy „keserédes” történet – A magyarországi cukoripar privatizációja

Dr. Bertalan Péter könyve, az Egy „keserédes” történet a Kaposvári Cukorgyár példáján keresztül mutatja be a hazai élelmiszeripari vállalatok rendszerváltáskori átalakulási folyamatait és az annak hátterében meghúzódó összefüggéseket. A könyvet a globális térbeli gazdasági és társadalmi mozgások hatásainak elemzése és azoknak egy konkrét gyár esetében megjelenő lokális történései teszik különösen érdekessé. Mindez egy lokálpatrióta gondolkodó, optimista szemléletén keresztül.

Bővebben

 • Szabó Tamás

Recenzió Gellén Márton: Közigazgatás: reform után, átalakítás közben című könyvéről

Recenzió Gellén Márton: Közigazgatás: reform után, átalakítás közben című könyvéről

A Patrocinium Kiadó 2015-ben jelentette meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusának, dr. Gellén Mártonnak a Közigazgatás: Reform után, átalakítás közben című könyvét. A kötet egy többrétegű országos reprezentatív kérdőíves felmérés eredményeinek empirikus bemutatásán keresztül magyarázza a közigazgatási reform és struktúraváltás 2010 utáni hazai vonatkozásait. Napjaink központi kormányzatát és államigazgatását kvalitatív és kvantitatív eszközökkel vizsgáló kutatás révén, pontos és bizonyos szempontok szerint meglepő közelképet kaphatunk többek között az államigazgatás társadalmi megítéléséről, az államigazgatásban dolgozók személyes percepcióiról.

Bővebben