A magyar települések és kistérségek versenyképessége

CSÉFALVAY ZOLTÁN geográfus, egyetemi tanár, CSIZMADIA NORBERT geográfus, Ph.D.-hallgató, CSORDÁS LÁSZLÓ geográfus, kandidátus.

A magyar települések és kistérségek versenyképességét elemző kutatás az itt közölt összefoglaló tézisek és a települési önkormányzatok finanszírozási rendszerét bemutató fejezet mellett átfogó képet rajzol a gazdálkodási helyzetből és egyéb okokból fakadó önkormányzati válságról, de megfogalmazza javaslatait is.

Kilenc tézis a magyar települések versenyképességéről

Első tézis

Versenyképes és sikeresen felzárkózó Magyarországot csakis versenyképes vállalkozások és versenyképes települések teremthetnek. Tömören ennyi az alábbi települési kutatás legfontosabb tézise. A kettő ugyanis egymástól elválaszthatatlan. A település és a településen működő vállalkozások együtt haladnak előre, vagy együtt maradnak le a versenyben.

Második tézis

Magyarországon azonban az elmúlt negyven esztendőből a piacgazdasági viszonyok közé is átörökítődött a magángazdagság és a közszegénység kettőssége. A magán gazdagodása (persze, már akinek) és a közösség, a település elszegényesedése (ez már mindenkinek). Az alábbi tanulmány második fontos tézise, hogy ez az állapot nemcsak hogy társadalmilag káros, de ma már a gazdasági versenyképesség, és így a magán gazdagodásának is akadálya.

Harmadik tézis

A település, a kistérség vagy a régió ugyanis nem puszta „tartály”. Nem egy térbeli tartály, amelyben – ilyen-olyan (központilag meghatározott) rend szerint – különböző intézmények és közszolgáltatások helyezkednek el. A település egyben egy sajátos gazdasági, társadalmi és kulturális közeg – egy miliő –, amely segítheti, de gátolhatja is a vállalkozásokat. Erősítheti, de gyengítheti is versenyképességüket. A vállalkozások versenyképessége pedig napjaink globális gazdaságában egyre erősebben attól függ, hogy milyen települési környezetben működnek. Ezért a települések fejlődése és fejlesztése nem egyszerűen az élhető emberi lakókörnyezet, vagy – költségvetési és üzemgazdasági szempontból – a közszolgáltatások hatékony működtetésének kérdése. A települések fejlődése és fejlesztése – és ez a tanulmány harmadik tézise – a vállalkozások és ezen keresztül az ország gazdasági versenyképességének egyik kulcseleme.

Negyedik tézis

Magyarország az elmúlt években látványosan elvesztette gazdasági versenyképességét. Ennek egyik oka az elhibázott gazdaságpolitika, amely egyfelől a jólétinek nevezett, de valójában megalapozatlan, és a költségvetés oldaláról fedezetlen ígéretek beváltásával, másfelől az export vezérelte növekedési modell erőltetésével mára ikerdeficitbe hajszolta az országot. A versenyképesség elolvadásának másik – az előbbinél mélyebb és tartósabb – oka azonban, hogy a gazdaságpolitika máig nem talált választ arra a kihívásra, amit a kilencvenes évek gazdaságfejlődési modelljének kifulladása jelentett. A kilencvenes évek sikeres modellje ugyanis – amely az olcsó munkaerőre és a (privatizációval is) beáramló külföldi tőkére épült – az ezredfordulóra kimerítette tartalékait. Ezért az ország versenyképességének fenntartása és növelése érdekében – szól immár negyedik tézis – olyan gazdaságpolitikára van szükség, amely képes az országba telepíteni a magasabb hozzáadott értékű termelési folyamatokat, és képes arra, hogy ehhez a megfelelő települési, telephelyi környezetet is megteremtse.

Ötödik tézis

A gazdaságpolitikai modellváltást nagyban befolyásolja az a tény, hogy a globalizáció korában széleskörűen egységesednek a hagyományos telepítőtényezők, főként azok, amelyeknél Magyarország a kilencvenes években még előnyben volt versenytársaival szemben. Így ma világszerte országok, régiók és települések egész sora áll ugrásra készen, hogy még liberálisabb szabályozással, még kedvezőbb infrastruktúrával, és még olcsóbb munkaerő-kínálattal vonzza magához a befektetőket. Ám aki ebbe a liberalizációs versenybe beszáll, az egy lefelé húzó spirálba jut („race to the bottom”), hiszen ebben a versenyben azok az országok, régiók és települések diktálják a tempót, amelyek a legolcsóbb telephelyi kínálattal rendelkeznek. Ma már nyilvánvaló: Magyarország ebben a lefelé húzó spirálban nem lehet versenyképes. Ha pedig mégis erre törekszik, akkor ez társadalompolitikailag nem éri meg az országnak. Ezért – és ez a tanulmány ötödik tézise – csakis olyan gazdaságpolitika teheti tartósan sikeressé az országot, amely nem(csak) a liberalizációs versenyfutásban, hanem a települési, telephelyi szintű megmérettetésben is versenyképes.

Hatodik tézis

A globális gazdaság jelenlegi kialakulása ugyanis nemcsak azt jelenti, hogy széleskörűen egységesednek a telepítőtényezők, hanem azt is, hogy – éppen az egységesedés következményeként – a korábbiakhoz képest rendkívüli mértékben felerősödnek a települések egyedi, sajátos telephelyi tényezői. Olyan telepítőtényezői, amilyenekkel más telephelyek és települések nem rendelkeznek, magyarán: a település gazdasági, társadalmi és kulturális miliője. Napjaink globális gazdaságában – a tranzakciós költségek radikális csökkenése miatt – a mobil termelési tényezők, mindenekelőtt a tőke, a vállalatok és a magasan képzett munkaerő hihetetlen gyorsasággal (és hihetetlen olcsón) vándorolhatnak oda, ahol a legkedvezőbb telephelyi adottságokat találják. Ezért ma a telephelyek a mobil termelési tényezőkért folyó versenyben, egymással gyakorlatilag az immobil termelési tényezők terén versenyeznek (pl. a helyhez kötött munkaerővel, a helyi infrastruktúrával, a helyi munkakultúrával, a vállalkozásbarát önkormányzattal, a társadalmi klímával, az oktatási-képzési intézményekkel). Így Magyarország versenyképessége is ma már egyre nagyobb mértékben annak a függvénye – és az a hatodik tézis –, hogy a gazdaságpolitika mennyire tudja mozgósítani a helyi erőforrásokat, és képes-e megteremteni egy olyan településgazdálkodási rendszert, amely a hazai településeket érdekeltté teszi az egyedi, a sajátos telephelyi tényezők fejlesztésében.

Hetedik tézis

Európa sikeresen felzárkózó országainak és régióinak gyakorlati példája is azt mutatja, hogy a versenyképesség erősítése – noha nálunk ez került a viták középpontjába – csak részben makrogazdasági kérdés (pl. adócsökkentés, piaci liberalizálás). Legalább ennyire fontos a regionális és a települési szintű telephelyi környezet fejlesztése. Napjainkban a régiók és települések sikere mögött csupa olyan tényezőt találunk, amelyek csak települési vagy kistérségi szinten alakíthatók, mint a helyi kis- és középvállalkozások, azok termelési, innovációs és információs hálózatai, a vállalatok beágyazódása a helyi gazdasági-társadalmi miliőbe, vagy a támogató intézmények jelenléte (pl. továbbképzési, tanácsadási, innovációs intézmények). Ezért így szól a tanulmány hetedik tézise: az ország gazdasági versenyképessége csakis akkor nyerhető vissza, ha a gazdaságpolitikában – a makrogazdasági feltételek javítása mellett – a települési, telephelyi feltételek javítása is előtérbe kerül.

Nyolcadik tézis

Magyarországon a települések jelenlegi helyzete – mindenekelőtt a finanszírozási rendszer miatt – nem teszi lehetővé, hogy a települések önálló és aktív telephelyi politikát folytassanak, és ezáltal az ország versenyképességének növekedéséhez is érdemben hozzájáruljanak. Különösen éles lesz azonban ez a probléma a 2007–2013-as uniós tervezési időszakban, amikor az ország a mainál mintegy háromszor nagyobb külső támogatási forráshoz juthat. Ezt a forrást ugyanis csak akkor képes felszívni a magyar gazdaság és a hazai településrendszer – tekintve, hogy az uniós források lehívásához átlagosan ötvenszázaléknyi saját részre is szükség van –, ha a települések jelenlegi forráshelyzete érdemben javul. Ezért ma már – és ez az alábbi tanulmány nyolcadik tézise – mind az ország versenyképessége, mind pedig az uniós források felhasználása érdekében elengedhetetlen a települések finanszírozási rendszerének átalakítása. Ez az alapfeltétele annak, hogy a hazai települések, mint telephelyek, visszaszerezzék (gazdasági) versenyképességüket, és megerősítsék telephelyi politikájukat.

Kilencedik tézis

Ha azt szeretnénk, hogy a települések önálló telephelyi politikát folytassanak, és fejlesszék a telepítő tényezőket, akkor legalább két feltételnek kell teljesülnie. Egyrészt szükséges, hogy a települések a telephelyi politika alakításához megfelelő pénzügyi eszközökkel rendelkezzenek. Másrészt szükséges, hogy a központi újraelosztási rendszer – a források elvonásával – ne büntesse az eredményes telephelyi politikát, ellenkezőleg, „jutalmazza” azt. Azoknak a településeknek, amelyek aktív telephelyi politikát folytatnak – ellentétben a mai helyzettel –, a saját bevételek szempontjából is előnyöket kell(ene) élvezniük. Elengedhetetlen tehát a központi forráselvonás csökkentése, aminek elsődleges feltétele az állami kiadások csökkentése, a központi államigazgatás szűkítése, valamint az állami feladatok jelentős részének területi decentralizálása és regionalizálása. Az utolsó, kilencedik tézis szerint tehát: az önkormányzati rendszer, valamint a települések finanszírozási rendszerének átalakítása, vagyis az államigazgatási és közigazgatási reform nélkül nincs, és nem is lehet sikeres és versenyképes Magyarország.

Kilenc tézis a magyar települések versenyképességéről

Kilenc tézis a magyar települések versenyképességéről

A települési önkormányzatok finanszírozási rendszere

A fenti tézisek alapján, a települési önkormányzatok hazai finanszírozási rendszerével szemben két alapvető kritérium állítható:

 • segítse elő, hogy a települések önálló és aktív telephelyi és településfejlesztési politikát folytathassanak, és
 • tegye lehetővé, hogy polgárok minél jobb minőségű, és minél szélesebb közszolgáltatásokhoz juthassanak.

Jelenleg azonban a települések finanszírozási rendszere egyik kritériumnak sem felel meg: a gyenge fejlesztési politika többnyire elégtelen közszolgáltatásokkal párosul.

Antidemokratikus, költséges és alacsony hatékonyságú finanszírozási rendszer

Diszfunkcionális finanszírozási rendszer

A gyenge fejlesztési politika és az elégtelen közszolgáltatások kettősségének oka azonban csak részben a krónikus forráshiány. Legalább ekkora szerepet játszik az a tény, hogy a hazai finanszírozási rendszerben napjainkra diszfunkcionálisan összekeveredtek egymással:

 • a települések telephelyi és településfejlesztési politikájának forrásaként megjelenő, helyben keletkezett adóbevételek,
 • az állam által előírt feladatok finanszírozására szolgáló normatív támogatások, valamint
 • a területi kiegyenlítést és a hátrányos helyzetű településeket segítő központi támogatások.

Az adóbevételek, a közfeladatok ellátására szolgáló normatív támogatások, valamint a központi felzárkóztató támogatások bonyolult szövevénye pedig ma szinte teljesen átláthatatlan, nemcsak az önkormányzatok, de már az állam számára is (lásd 1. ábra).

1. ábra: A települési önkormányzatok bevételi-kiadási szerkezete

1. ábra: A települési önkormányzatok bevételi-kiadási szerkezete

A piac ösztönző szerepének hiánya

A finanszírozási rendszer diszfunkcionalitása és átláthatatlansága mellett további gond, hogy a jelenleg működő rendszer – miközben antidemokratikusan szemben áll az önkormányzatiság elvével – nem használja ki a piaci ösztönzők szerepét sem. Ennek következtében a települések finanszírozási rendszere mind az állam, mind pedig az önkormányzatok szempontjából egyszerre túlságosan költséges és alacsony hatékonyságú. A túlságosan költséges és mégis alacsony hatékonyságú rendszer hátrányait pedig végső soron a közszolgáltatások fogyasztói, azaz a lakosság kénytelen elviselni.

A településen keletkezett adóbevételek

Adófizetés és demokrácia

Minden demokratikus rendszer alapja, hogy az adókivetés és annak alanyai között közvetlen, legitimációs kapcsolatot teremt. Az adókivetés legitimitását az adja, hogy aki befizeti az adót, egyben beleszólási lehetőséggel is rendelkezik az adók felhasználásáról. A települések vonatkozásában mindez azt jelenti, hogy az a település, amelynek területén keletkezik valamely adóbevétel, egyúttal közvetlenül beleszólhat annak felhasználásába, és részesülhet annak felhasználásából is. Ennek hiányában az adókivetés egyenlő a zsarnoksággal.

Az adókivetés legitimitását adja továbbá az a tény, hogy az adó neme, valamint annak felhasználása között is közvetlen (logikai) kapcsolatot teremt (például az útadóból a közutak karbantartását és fejlesztését fedezik, nem pedig az állam más célú kiadásait). Azért fizetünk adót, hogy abból olyan közszolgáltatás vagy közösségi fejlesztés jöjjön létre, amit közösen használunk, és egyenként nem tudnánk megfizetni sem. Egy települési közösség által befizetett adót tehát nem vonhat el az állam más jellegű feladatai finanszírozására, hanem azt a települési közszolgáltatásokra kell fordítani. Ennek hiányában minden adónem zsarnokian önkényes.

A településeken keletkezett adók elvonásának problémái

Ha nem is ér fel zsarnoksággal, de a településeken keletkezett adóbevételek jelenleg zajló központi elvonása mind az önkormányzatiság, mind a gazdasági fejlődés, mind pedig a piaci ösztönző szerep szempontjából komoly aggályokat vet fel:

 • Az önkormányzatiság szempontjából aggályos, hogy a településen keletkezett adóbevételek tetemes központi elvonása összeegyeztethetetlen a helyi demokrácia és az önigazgatás alkotmányban deklarált elveivel. Ma a települések a területükön keletkezett személyi jövedelemadó egytizedével rendelkeznek.
 • Gazdasági szempontból aggályos a településeken keletkezett adóbevételek jelenlegi magas arányú központi elvonása, mert ezek a bevételek képezik (képezhetnék) a települések telephelyi és településfejlesztési tevékenységének egyik legfontosabb forrását.
 • A telephelyi és a településfejlesztési tevékenység pedig napjainkban mind a nemzetgazdaság, mind a települések versenyképességének egyik, egyre fontosabbá váló eleme.
 • A piaci ösztönzés szempontjából aggályos, hogy a mai adózási rendszer nem teremt közvetlen kapcsolatot a településfejlesztési tevékenység és a települési bevételek között. A települések életében az adóbevételek nem pusztán a közszolgáltatások fedezésére szolgáló bevételek egyik formája, hanem egyúttal olyan információs visszacsatolási mechanizmus is, amely ösztönzi – „jutalmazza” vagy éppenséggel „bünteti” – a települések telephelyi politikáját. A települési adóbevételek – mint piaci eszközök – szankcionálnak. A külső befektetők számára kialakított vonzó telephelyi környezetet az adórendszer a betelepülő vállalatok adójának, valamint a vállalatokban foglalkoztatottak személyi jövedelemadójának növekedése formájában a települések számára bevételnövekedésként „jutalmazhatja”. Ugyanakkor, azokat a településeket, amelyek nem fordítanak kellő figyelmet és forrást a telephelyi feltételek javítására, az adórendszer az adóbevételek stagnálásával vagy csökkenésével „büntetheti”. Ám Magyarországon, a településeken keletkezett adóbevételek terén az adórendszernek ez a „jutalmazó-büntető” funkciója – az erőteljes központi elvonások miatt – nem működik.

A helyi adóbevételek ösztönző szerepének visszaállítása

Magyarországon tehát olyan önkormányzati finanszírozási rendszerre van szükség, amelyben a jelenleginél erősebben érvényesülnek az önkormányzatisági, a gazdasági és az ösztönzési szempontok. Közülük ma talán a legfontosabb az adórendszer ösztönző szerepének megteremtése. Magyarán: a nagyobb településfejlesztési és telephelyi erőfeszítéseknek meg kell jelenniük a nagyobb települési bevételekben is, azaz az adórendszernek a bevételek növekedésével „jutalmaznia” kell azokat a településeket, amelyek aktív telephelyi politikát folytatnak. Az aktív telephelyi politika ugyanis – például a befektetők és vállalkozók számára infrastruktúra előkészítése – komoly kiadásokat jelent a települések számára. Ha ezek nem térülnek meg jelentősen növekvő helyi és szabadon felhasználható bevételekben – mint a jelenlegi rendszerben –, akkor ez nem motivál, és a településfejlesztési törekvések ellenében hat.

Magyarországon az adórendszer szankcionáló – „jutalmazó-büntető” – szerepének megteremtése mindenekelőtt azt jelentené, hogy a településen keletkezett személyi jövedelemadó mind nagyobb részének szabadon felhasználható forrásként a településen kell(ene) maradnia. Nyilvánvaló, hogy ez a lépés – a települések eltérő gazdasági ereje miatt – jelentősen növelné a települések közötti egyenlőtlenségeket. Mint ahogyan az is nyilvánvaló, hogy a jelenlegi rendszer is növeli az egyenlőtlenségeket. Ráadásul úgy, hogy közben nem ösztönzi a településeket aktív fejlesztési politikára, hanem helyette a politikai jellegű kijárási utak felé tereli. (Kifejezetten ilyen politikai jellegű, kijárásos korrekciós eszköz a címzett támogatások rendszere, amely törvényszerűen mindig az aktuális kormányhoz közeli településeket hozza előnybe.) A területi és a települési egyenlőtlenségek tompításának eszközeit tehát nem az adórendszerben kell keresni, mert akkor megszűnik az adórendszer szankcionáló, „jutalmazó-büntető” szerepe. Ezek tompítására a településen keletkezett adóbevételeken kívüli forrásokból, attól elkülönülten működő újraelosztási és kiegyenlítési mechanizmusokat kell alkalmazni.

Normatív támogatások

Egyenlőtlen erőviszonyok között alacsony hatékonyságú rendszer

Hasonlóképpen az adókhoz, a normatív, fejkvótákon alapuló feladatfinanszírozás jelenlegi rendszere is rendkívül aggályos, mind közpolitikai, mind pedig gazdaságossági szempontból.

 • Közpolitikai szempontból nézve – demokratikus jogállami kereteket alapul véve – a normatív feladatfinanszírozás az állam és az önkormányzatok közötti szerződéses viszony jelenlétét feltételezi. Ebben az állam, mint megrendelő, úgy finanszírozza valamely közfeladat ellátását (pl. oktatás, egészségügy), hogy annak lebonyolítását a helyi önkormányzatokra mint szolgáltatást nyújtó szereplőkre bízza. Az állam garantálja, hogy a közszolgáltatás költségeit a normatívákkal arányosan megtéríti az önkormányzatoknak, az önkormányzatok pedig azt vállalják, hogy ennek fejében egy adott, ellenőrizhető minőségű közszolgáltatást nyújtanak. Ám ma ez a szerződéses viszony több ponton is torzul, így az önkormányzatok gyakorlatilag alávetett szerepet játszanak normatívákkal finanszírozott közszolgáltatások ellátásában.
 • Gazdaságossági szempontból nézve a normatív feladatfinanszírozás mai rendszere szintén aggályos, mert sem az állam, sem az önkormányzatok nem képesek – javarészt politikai okokból – a közszolgáltatások racionalizálására, a hatékonyság és a méretgazdaságosság szempontjait szem előtt tartó átalakítására. Ebből eredően a normatív feladatfinanszírozás mai rendszere a rendelkezésre álló szűkös erőforrásokkal is pazarló módon bánik.

A szerződéses viszony hiánya és következményei

Az állam és a települési önkormányzatok között a normatívákkal finanszírozott közszolgáltatások terén megteremtendő szerződéses viszony hiányát jelzi, hogy:

 • a települési önkormányzatok, mint szolgáltatók, nem autonóm szereplők, a szolgáltatások lebonyolítása pedig nem önkéntes, mert az állam az önkormányzatokat a különböző közszolgáltatások elvégzésére törvényileg kötelezi,
 • a normatívák nagyságának – vagyis egy adott szolgáltatással egy ellátottra jutó összegnek, tehát a fejkvótának – a megállapításánál a települési önkormányzatok nincsenek alkupozícióban. A normatívák nagyságát (fejkvótát), valamint a normatív finanszírozásra fordítható összegeket az állam kizárólagos hatáskörében, az állami költségvetésben rögzítve határozza meg. (Jelenleg nincs olyan fórum, ahol a normatívák meghatározásakor az önkormányzatok az állammal szemben egyenrangú félként léphetnének fel – ilyen fórum lehetne például a kétkamarás parlament.) Ebből eredően a normatív finanszírozás sohasem a közszolgáltatás tényleges költségéhez, hanem a mindenkori költségvetési helyzethez, többnyire annak hiányához igazodik,
 • a különböző közszolgáltatásokra máig sincs objektíven meghatározható fejkvóta. Így fordulhat elő az a mind gyakoribb helyzet, hogy a parlament, noha törvényben ró feladatokat a települési önkormányzatokra, a feladat ellátásához szükséges mértékű normatív finanszírozást (normatívákat) nem biztosítja.

A szerződéses viszony hiányának az ára a települések versenyképességének romlása

A normatív feladatfinanszírozás mai rendszere – azonkívül, hogy szögesen szemben áll a jogállamiság elveivel – sajátos választási kényszer elé állítja a településeket. A települések ugyanis a hiányzó forrásokat:

 • vagy saját bevételek növeléséből (pl. az iparűzési adó emelése),
 • vagy a fejlesztési és beruházási kiadások lefaragásából fedezik.

Természetesen az állami költségvetés (rövid távú) szempontjaiból nézve, mind a két megoldás kielégítő, hiszen az önkormányzatok – az állam által nyújtott elégtelen mennyiségű finanszírozás ellenére is – elvégzik a rájuk rótt feladatokat. Makrogazdasági szempontból és a települési önkormányzatok szempontjából azonban rendkívül veszélyesek és károsak. Ezek a megoldások ugyanis egyrészt gyengítik az ország egészének a versenyképességét, másrészt pedig a településeken olyan kumulatív, öngerjesztő folyamatokat indítanak el, amelyek – mint egy lefelé húzó spirál – folyamatosan csökkentik a települési önkormányzatok telephelyi és településfejlesztési politikájának lehetőségeit (l. 2. ábra):

 • Ha a települések a hiányzó forrásokat saját bevételekből, illetve azok növeléséből fedezik, akkor ez egyfelől makroszinten rontja az ország versenyképességét (l. a befektetők folyamatos tiltakozása a magas iparűzési adó ellen). Másfelől pedig, mikroszinten, csökkenti a település mint telephely vonzerejét. Következményként távol maradnak mind az országtól, mind a településektől a külső befektetők, ezáltal pedig jelentősen szűkül a saját források bővítésének lehetősége. A folyamat idővel a saját bevételek stagnálásához, majd csökkenéséhez, végső soron a település leépüléséhez vezet(het).
 • Ha a települések a hiányzó forrásokat a fejlesztési-beruházási kiadások lefaragásából fedezik, akkor ez egyfelől, makroszinten, szintén az ország versenyképességét gyengíti (l. a befektetők folyamatos tiltakozása az elégtelen infrastrukturális feltételek ellen). Másfelől pedig, mikroszinten, a települési infrastruktúra leépülésével viszonylag hamar a telephelyi vonzerők csökkenéséhez, következményként a befektetők elvándorlásához, majd a befektetők elvándorlása miatt a bevételek további csökkenéséhez, végső soron ismét a település leépüléséhez vezet.

2. ábra: Az elégtelen állami normatív feladatfinanszírozás következményei a településrendszerben

2. ábra: Az elégtelen állami normatív feladatfinanszírozás következményei a településrendszerben

Kétségtelen: az állami költségvetés azáltal, hogy az önkormányzatokra bízza a közszolgáltatások lebonyolítását, mindenképpen „nyer” az üzleten. Hiszen olyan szereplőt bíz meg ezekkel a feladatokkal – szemben mondjuk a feladatokat csak valós áron elvállaló piaci szereplőkkel –, amelynek az alulfinanszírozás esetén is van „kitérője”. Ez a költségvetési nyereség azonban csak látszólagos és időleges, amelynek az ára már középtávon is az ország és a települések versenyképességének romlása.

Pazarló rendszer – szűkös erőforrásokkal

A normatív finanszírozás mai rendszerének további, most már gazdaságossági szempontból nézett ellentmondása, hogy a szűkös erőforrások ellenére is nagyon pazarló. A jelenlegi rendszerben ugyanis a normatív módon finanszírozott közszolgáltatások hatékonyságának növelése, a közszolgáltatások racionalizálása egyszerűen megvalósíthatatlan. Megvalósíthatatlan, mert:

 • amíg az állam erőpozícióját kihasználva – nem beszélve most az állandó költségvetési hiányról – a települési önkormányzatokat a normatívák nagyságának csökkentésével próbálja a közszolgáltatások hatékonyságának javítására rákényszeríteni,
 • addig az önkormányzatok – tekintve, hogy nemcsak a normatív finanszírozásból származnak bevételeik – más forrásaik, saját bevételeik és fejlesztési kiadásaik terhére kitérhetnek ez elől a racionalizálási kényszer elől.

A méretgazdaságosság politikai korlátai

A közszolgáltatások racionalizálásának folyamatos elmaradása mögött mindkét félnél politikai okok húzódnak meg. A racionalizálás ugyanis a méretgazdaságosság elveinek alkalmazását kívánná meg, miszerint: minél több fogyasztót szolgálnak ki egy adott helyen az illető közszolgáltatással, annál alacsonyabbak az egy főre jutó fajlagos költségek, azaz annál gazdaságosabb az illető közszolgáltatás ellátása. Ezért a racionalizálás többnyire egyet jelentene a közszolgáltatások területi koncentrálásával olyan településeken, amelyek nagyszámú fogyasztót képesek kiszolgálni. Illetve egyet jelentene azok megszüntetésével olyan településeken, ahol a közszolgáltatások végzése a kevés fogyasztó miatt fajlagosan drágább. A kormányok azonban, érthető politikai okokból, nem kívánják felvállalni a körzetesítés és a falvak elsorvasztásának ódiumát. De, helyi politikai okokból, a települési önkormányzatok sem akarják felvállalni a közszolgáltatásoknál dolgozók elbocsátását, vagy az iskolák bezárását, és azt, hogy az utolsó értelmiségiek is elhagyják a települést.

Így végül marad a mai helyzet: az állam a normatívákon keresztül folyamatosan alulfinanszírozza a közszolgáltatásokat, a települési önkormányzatok pedig – már, ha tudják – az egyéb fejlesztéseik terhére inkább kiegészítik azokat. A végeredményt tekintve azonban most is a fogyasztók, a közszolgáltatásokat igénybe vevő állampolgárok járnak a legrosszabbul: adóforintjaikért csak alacsony minőségű közszolgáltatásokat, és ráadásként – a saját forrásból megvalósuló fejlesztések elmaradása miatt – egy folyamatosan romló színvonalú települési infrastruktúrát kapnak cserébe.

Valószínű, hogy a közszolgáltatások hatékonyságának növeléséhez állami oldalról a települési önkormányzatok „jutalmazása” szerencsésebb megoldás lenne, mint a normatívák állandó csökkentésével való „büntetése”, illetve más bevételek feláldozására való kényszerítése.

Területi kiegyenlítés: túlpolitizált újraelosztás – kevés forrással

Elégtelen források

A települési önkormányzatok mindenkori helyzetét alapvetően meghatározza az a tény, hogy – a központi költségvetés és a társadalombiztosítási alapok mellett – az államháztartás harmadik alrendszerét képezik. Ez számukra egyszerre lehetőség és korlát:

 • lehetőség, mert az újraelosztási rendszerben a hátrányos helyzetű, kevés gazdasági erővel és saját forrással rendelkező települések többlettámogatáshoz jut(hat)nak a központi költségvetésből, illetve bizonyos fejlesztések költségeit a központi költségvetésre hárít(hat)ják át, és
 • korlát, mert gazdálkodásuk emiatt gyakorlatilag a mindenkori költségvetési helyzet – az utóbbi években annak folyamatos deficitjének – függvénye.

A települések jelenlegi finanszírozási rendszerében azonban, a korlátok – vagyis az elvonások – jóval nagyobbak, mint azok a lehetőségek, amelyek kiegyenlítést szolgáló központi támogatásokból fakadnak:

 • Egyrészt, nagyságrendjét tekintve az önkormányzatok részére nyújtott közvetlen állami hozzájárulások és támogatások csak kevesebb, mint egyharmadát teszik ki a települési önkormányzati szektor teljes bevételének.
 • Másrészt, ez a támogatás a települési önkormányzati szektor számára nem jelent külön, pótlólagos többletforrást. Miközben ugyanis az állam a településeken keletkezett személyijövedelemadó- bevételek kilencven százalékát elvonja, addig a területi kiegyenlítésre és támogatásra fordított állami támogatás összege nem éri el a településeken keletkezett személyijövedelemadó- bevételek felét. A területi kiegyenlítést szolgáló állami támogatásoknál tehát gyakorlatilag a településeken keletkezett személyi jövedelemadó – részleges – újraelosztásáról van szó, és nem arról, hogy az állam a települési önkormányzati szektoron kívül eső többletforrásokkal támogatná a rászoruló településeket.
 • Harmadrészt, ezeknek a támogatásoknak egy része – mindenekelőtt a címzett támogatások és részben a céltámogatások – többnyire politikailag motivált újraelosztást jelent, ami gyakorlatilag a mindenkori kormánypárthoz közel álló településeket hozza előnybe, az ellenzékieket hátrányba. Ráadásul ez a rendszer, azonkívül, hogy az antidemokratikus politikai kijárási mechanizmusok felé tereli az önkormányzatokat, kifejezetten bünteti azokat a településeket, amelyek saját erőforrásokból végzik el fejlesztéseiket.
 • Negyedrészt, a települések finanszírozási rendszerének problémáját, az újraelosztási rendszer diszfunkcionalitását jelzi az a tény, hogy ma a települések egyharmada az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok (ÖNHIKI) csoportjába tartozik. Olyan települések közé, amelyeknél a jelenlegi finanszírozási rendszerben bevételeik nem érik el – a kötelező közszolgáltatási feladatvállalásokkal meghatározott – kiadásaikat. Magyarán: a hazai települések egyharmada csak külső, állami támogatásból képes puszta fennmaradását biztosítani, a legalapvetőbb közszolgáltatásokat ellátni! Az alapvető közszolgáltatásokat ellátni képtelen településeknek ez a magas aránya azonban már önmagában jelzi, hogy mind a települések saját forrásainál, mind pedig a normatív feladatfinanszírozásnál alapvető változásokra van szükség. (Így van ez még akkor is, ha figyelembe vesszük a hazai településszerkezet sajátosságát, közelebbről azt a tényt, hogy ezeknek a településeknek nagy része kis lélekszámú település, amelyek eleve kevés saját bevétellel rendelkeznek).

Települési szektoron belüli vagy nemzeti szolidaritás

A területi kiegyenlítést szolgáló központi támogatások jelenlegi rendszere sem a támogatás nagyságát, sem pedig annak elosztási módját nézve nem képes érdemben kezelni a települések eltérő fejlettségéből és gazdasági erejéből származó egyenlőtlenségeket. Nem is lehet erre képes, mert a településen keletkezett bevételeknek a települési szektorból való erős központi elvonása, majd – részben politikai alapon történő – részleges újraelosztása sohasem teremt annyi forrást, amivel ezek az egyenlőtlenségek tompíthatók lennének. Ráadásul, a hazai településpolitikában máig nincs tisztázva, mi az a minimális közszolgáltatási kör, ami Magyarországon – amolyan alkotmányos jogként – mindenkit megillet(ne), függetlenül attól, hogy milyen és mekkora lélekszámú településen lakik.

A megoldás ebben az esetben is csak a települések mai finanszírozási rendszerének átalakítása lehet. A jelenlegi korrekciós logika ugyanis a települési szektoron belüli szolidaritásra épít, magyarán: a településeken keletkezett bevételek egy részének központi elvonására, majd – legalábbis elveiben – a hátrányos helyzetűeket kedvezményező újraelosztására. Ez a rendszer tehát a települési szektort nem juttatja többletforráshoz, a hátrányos helyzetű településeket pedig nem felzárkóztatja, hanem csak a szektoron belüli elosztási arányok megváltoztatásával – úgy-ahogy – életben tartja, gyakran csak vegetálni hagyja. A hátrányos helyzetű települések felzárkóztatására ennél a települési szektoron belüli – persze állami újraelosztással kialakított – szolidaritásnál több kell. Nemzeti szolidaritásra lenne szükség, azaz a területi kiegyenlítést nem a szektorból elvont, majd újra elosztott forrásokra, hanem a települési szektoron kívüli, és ezért a szektor számára többletet jelentő forrásokra kell(ene) építeni.